Добре дошли на официалния сайт на ТД "Боерица"

П О К А Н А

Публикувано на: 09.12.2018г. от Администратор

Управителният съвет на Сдружение „Туристическо дружество Боерица” с адрес гр. София, район Витоша, с. Владая, ул. "Войнишко въстание" №61 п.к. 1641, ЕИК: 176065181 на основание чл. 26 ал. 1 от Закон за юридическите лица с нестопанска цел по своя инициатива свиква общо събрание на сдружението на 10.01.2019 г. (четвъртък) от 17:30 часа в кафене „Coffee and book” на адрес гр. София, ж.к. Студентски град, ул. "Университетски парк" №1 в сградата на Център за образование и култура "Илиев" към Американски Университет в България – София, при следния дневен ред:

  1. Промени в Устава
  2. Промени в състава на Управителния съвет
  3. Промяна в размера на членския внос
  4. Представяне на отчет за дейността на дружеството за 2018 г.
  5. Представяне на отчет за дейността на управителния съвет за 2018 г.
  6. Представяне и гласуване на годишен финансов отчет за 2018 г.
  7. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2019 г.
  8. Представяне, обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2019 г.
  9. Избор на делегати за ОС на БТС
  10. Разни

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете след запитване на официалния email: td.boeritsa@gmail.com

Поканват се всички членове да вземат участие.

При липса на кворум на основание чл. 15 ал. 5 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:30 часа.

Членският внос за годината ще бъде събиран на самото събрание.

За да видите оригинала, натиснете тук.